Kontroly (revize) kotlů dle zákona 201/2012 Sb. o životním prostředí

Topíte-li kotlem na pevná paliva od 10 do 300 kW, pak je potřeba zajistit jeho pravidelnou kontrolu (revizi) každé 3 roky (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).


Povinná kontrola (revize) kotle na tuhá paliva

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor, zatápěcí a čistící  klapky, havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technik poskytne další poradenskou a konzultační činnost. Například poradí, jak ušetřit nebo jak zajistit, aby kotel nekouřil více, než je nutné. 

Pravidelné kontroly mohou pomoci identifikovat případné problémy dříve, než se stanou závažnými problémy, a mohou pomoci prodloužit životnost kotle. Kromě toho mohou dobře udržované kotle pracovat efektivněji, což může pomoci ušetřit náklady na palivo a snížit emise. Je důležité, a je to i Vaše zákonná povinnost, aby Váš kotel na tuhá paliva byl pravidelně kontrolován naším kvalifikovaným technikem, kvůli zajištění bezpečného a efektivního provozu stacionárního zdroje.

 

Kotel DAKON DOR 4F - KOTLY.COM.PL - YouTube

Zákaz topení v kotlích 1 a 2 třídy od 1.9.2024 

Novelou zákona o ochraně ovzduší (142/2022 Sb.)   došlo k úpravě a posunu termínu zákazu provozu nevyhovujících kotlů. Pokud je spalovací   stacionární  zdroj, kterého se zákaz týkal (tedy kotel   na pevná paliva) provozovány rodinném domě,   bytovém domě nebo
stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel 
povinen jej provozovat v souladu s požadavky   uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g).

Na kotle umístěné v jiných objektech než rodinném domě, bytovém nebo stavbě pro rodinnou rekreaci se pak vztahuje původní požadavek na soulad s požadavky přílohy č. 11 nejpozději k 1.9. 2022.

Kotle, které používají pevná paliva, jako je dřevo, uhlí nebo pelety, vyžadují pravidelnou údržbu a kontrolu, aby se zajistilo, že fungují efektivně a bezpečně. Některé z klíčových oblastí, které jsou obvykle kontrolovány při inspekcích kotlů, zahrnují spalovací komoru, kouřovody, výměníky tepla a bezpečnostní zařízení.


Revizní zpráva o kontrole kotle na pevná paliva a kotlíkové dotace.

K úspěšnému vyřízení žádosti o kotlíkovou dotaci potřebujete mít platnou  zprávu o kontrole kotle. Jestliže máte o kotlíkovou dotaci zájem, budete od nás potřebovat zprávu o povinné kontrole kotle. Tato zpráva musí být přiložena k dotační žádosti.

Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

 

 

Po revizi nebo kontrole Vašeho kotle dostanete o tomto odborném úkonu doklad. Ten je pro vás důležitý především proto, že kdyby došlo k havárii, prokážete se potvrzením u pojišťovny. Pokud byste doklad o provedené kontrole neměli, mohli byste mít problém s pojistným plněním, rovněž platí i při případné záruční opravě kotle.


Odborně způsobilá osoba (OZO) 

Odborníka si buď můžete sjednat přímo u nás a pak získáte jistotu, že jste si objednali technika, který ví, co dělá, nebo můžete otevřít pochybnému samozvanci, který zazvoní u vašich dveří. A takových případů je opravdu hodně. Během minulých let o nich informovala nejen policie, ale také jednotlivé obecní či městské úřady. Nejvíc ohroženou skupinou jsou tradičně senioři.

 

 

Většina spalovacích zdrojů na tuhá paliva (podle platného zákona o ochraně ovzduší pro každý spalovací zdroj o příkonu 10 až 300 kW) napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domů, tedy včetně krbových vložek a kamen s výměníkem, měla do konce roku 2016 projít kontrolou technického stavu a provozu. Od 1. ledna 2017 si může příslušný městský úřad (ORP) vyžádat potvrzení o revizi takového kotle. V případě nedodržení povinnosti čeká provozovatele kotle postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za tři roky je nutné revizi kotle zopakovat.

Kontrolu může podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze tzv. odborně způsobilá osoba (OZO). Jedná se o technika, který byl proškolen přímo výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.


 Předkládání dokladů:

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva je povinen předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou.

Cílem kontroly technického stavu a provozu je ověřit, zda je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a povinnostmi provozovatele spalovacího stacionárního zdroje podle zákona o ochraně ovzduší.


  Za porušení povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší se vystavuje riziku uložení pokuty:


- fyzická osoba nepodnikající až do výše 20.000 Kč
- podnikající fyzická osoba nebo osoba právnická až do výše 50.000 Kč


Provedení kontroly kotle jiného výrobce:

V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.


 

Pro objednání volejte technika: 724 544 790 • e-mail: dusek@elektromaterialy.cz